Głównej zawartości

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

do zamówienia o wartości nieprzekraczającej w skali roku 130.000 PLN netto

 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na:  Zakup endoskupu z szybką kamerą do pracowni foniatryczno - laryngologicznej

 2. Przedmiot zamówienia:
  szybka kamera endoskopowa
  oświetlacz z opcją rozszerzenia o dodatkowe oświetlenie wąskopasmowe lub fioletowe
  miniaturowy wysokowydajny zestaw komputerowy dedykowany do zintegrowania z szybką kamerą

 3. Termin realizacji zamówienia:15.06.2024.

 4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena spełnienie wszystkich wymagań

 5. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (zezwolenia, koncesje, itp.)
  Deklaracja zgodności CE zgodnie z obowiązującymi normami

 6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane)
  Szkolenie pracowników w cenie zakupu sprzętu

 7. Warunki gwarancji:
  Gwarancja 2 lata

 8. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze. Oferta musi zostać opatrzona podpisem i pieczątką osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy.

 9. Miejsce, termin oraz forma złożenia oferty:
  Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodeka Medycyny Pracy w Olsztynie
  Al. Piłsudskiego 71A
  10-449 Olsztyn

  Termin złożenia oferty: 29.05.2024r.  do godziny 10:00

  Ofertę można złożyć osobiście (adres jw.) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: