Głównej zawartości

Status prawny

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr Rej. KRS 0000000494,­
 • Organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Ośrodek działa na obszarze całego województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie:
  - Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  - Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
  - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - Statutu zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Ośrodek jako wojewódzka jednostka służby medycyny pracy realizuje zadania art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz zadania zlecone przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

 

 

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z postanowieniami Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "RODO") Administrator Danych Osobowych w WOMP, informuje iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOJEWÓDZKI OŚRODEK PRACY W OLSZTYNIE z siedzibą w 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 71 A;
2) dane inspektora ochrony danych w WOJEWÓDZKIM OŚRODKU PRACY W OLSZTYNIEz siedzibą w 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 71:  e-mail: ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia a dokumentacja medyczna będzie przechowywana i archiwizowania na  podstawie RODO, Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o służbie medycyny pracy;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z WOMP w ramach realizacji świadczeń profilaktycznych;
5) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli przetwarzanie danych było realizowane w oparciu o wyrażoną zgodę)
o ile przetwarzanie danych nie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z odrębnych  przepisów;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Raporty:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 r.