Głównej zawartości

Przedmiot działalności

 

Przychodnia

Dzieł realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

  • wykonywanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych:
  • pracowników i kandydatów do pracy na podstawie umów zawartych z pracodawcami,
  • kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół;
  • wykonywanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w innych przepisach prawa,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką profilaktyczną,
  • dokonywanie przeglądu stanowisk pracy w podmiotach objętych umowami oraz uczestnictwo w pracach komisji BHP na wniosek podmiotu,
  • wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą,
  • dokonywanie oceny możliwości wykonywania pracy uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
  • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, zaliczonych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących prace w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych,
  • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,
  • inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia w zakresach wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących,
  • współdziałanie z pracodawcami na rzecz ochrony zdrowia pracowników,
  • wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych kierowców zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  • wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych kierowców zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • wykonywanie badań odwoławczych w zakresie psychologii transportu,
  • wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych pracowników w ramach badań profilaktycznych w obszarze medycyny pracy,
  • wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, związanymi z przedmiotem działalności Ośrodka,
  • prowadzenie składnicy akt medycznych.

 

Dział Konsultacyjno – Diagnostyczny

Dzieł realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

  • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
  • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
  • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej patologią zawodową,
  • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz odwołań od orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • szkolenie lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny pracy,
  • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
  • okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji.

 

Dział Organizacji, Nadzoru, Szkolenia i Statystyki

Dzieł realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

  • prowadzenie rejestrów zgodnie ustawą o służbie medycyny pracy, Kodeksem pracy oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu działalności Ośrodka.
  • systematyczne aktualizowanie Rejestrów wskazanych w ust. 1;
  • udzielanie informacji dotyczących warunków, które należy spełnić aby zostać wpisanym do prowadzonych rejestrów;
  • organizowanie okresowych szkoleń lekarzy i pielęgniarek wykonujących zadania służby medycyny pracy w województwie oraz pośredniczenie w organizacji szkoleń lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny pracy;
  • opracowywanie programów z zakresu promocji zdrowia dla zakładów pracy i szkół, ich popularyzowanie, a także wdrażanie;
  • prowadzenie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy oraz lekarzy objętych „Rejestrem lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań kierowców i kandydatów na kierowców” z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
  • opracowywanie danych statystycznych dla potrzeb wewnętrznych Ośrodka oraz organu założycielskiego, urzędu statystycznego, resortu zdrowia, instytutów medycyny pracy;
  • przygotowywanie projektów umów na wykonywanie usług medycznych przez Ośrodek na rzecz pracodawców i innych kontrahentów;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z finansowaniem i nadzorowaniem badań profilaktycznych kandydatów do szkół ponadpodstawowych uczniów tych szkół, studentów, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 

Dział Księgowo-Finansowy i Administracyjny

Dzieł realizuje swoje zadania w następujących zakresach:

  • finansowo-księgowym,
  • administracji i spraw gospodarczych,
  • zamówień publicznych,
  • obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  • obsługi sekretariatu Ośrodka,
  • zarządzania siecią informatyczną,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy.

 


Celem realizacji zadań WOMP współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie medycyny pracy, wojewódzką i terenowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, inspekcją pracy, zakładami opieki zdrowotnej, podstawowymi jednostkami służb medycyny pracy, szkołami ponadpodstawowymi i wyższymi, Okręgowymi Inspektoratami Służby Więziennej w Olsztynie i Gdańsku.